Skip to main content

Bij sommige samenwerkingen is de persoonlijke relatie tussen partners cruciaal. Bijvoorbeeld wanneer je samen een onderneming start. Een vennootschap onder firma (een VOF) of een andere rechtsvorm. Het opstellen van een VOF-contract of samenwerkingsovereenkomst kan een logische stap zijn. Zie eventueel ook onze blog over het nut van overeenkomsten.

Traditionele contracten

Uiteraard kun je je met de samenwerkingsovereenkomst beperken tot de zakelijke afspraken, zoals tijdsbesteding, verdeling van de opbrengsten en aansprakelijkheid. Met name wat dit laatste punt betreft betekent winst voor de ene partij niet zelden een verlies voor de ander. Vanuit een niet-juridisch perspectief bekeken, niet de beste manier om een relatie te beginnen.

Ook omdat de intrinsieke waarden, belangen en behoeften onderbelicht blijven. Terwijl dit mensen werkelijk drijft en in feite aan de basis van de samenwerking ligt. Zoals wij het zien is een veerkrachtige, duurzame relatie daarop afgestemd. Reden om Diep Contracteren te introduceren; de samenwerkingsovereenkomst Diep Den Haag.

Wat is Diep Contracteren?

Diep Contracteren is onder meer gebaseerd op de gedachte dat elke relatie een voortdurende dialoog is. Ook de zakelijke relatie. Het is immers onmogelijk alle scenario’s te voorspellen en te beheersen. Wat op het moment dat de overeenkomst werd opgesteld een goede en redelijke oplossing leek, kan onder nieuwe omstandigheden onrealistisch zijn. Met Diep Contracteren ontstaat een systeem dat helpt elkaar ook dan als coöperatieve probleemoplossers te zien. En niet als tegenstanders.

Uitgangspunt bij Diep Contracteren zijn de beweegredenen en behoeften van partijen. Wanneer deze van te voren begrepen en beschreven zijn en partijen spreken af ze steeds te respecteren en beslissingen daarop af te stemmen, geeft dit het vertrouwen dat ook veranderende omstandigheden op een voor partijen aanvaardbare worden aangepakt. Dat zij zich als team aanpassen en zo nodig van koers veranderen, en elkaar niet zullen tegenwerken.

Hoe werkt Diep Contracteren?

Samen met partijen verkennen wij de belangrijkste beweegredenen en behoeften. We gaan op zoek naar de visie, missie en de sleutels tot tevredenheid. Samen noemen wij dit de ‘kernwaarden’.

De visie drukt kort gezegd uit waar partijen hun bed voor uitkomen. Wat drijft je? En de missie de manier waarop de visie bereikt wordt. Welke acties worden in het licht van de visie genomen? De sleutels tot tevredenheid gaan over de setting waarbinnen de doelen bereikt worden. Hoe willen partijen met elkaar omgaan? En wat zijn de grenzen? De absolute no-go’s? Bijvoorbeeld als het gaat om de balans tussen privé en werk. Of om het financiële plaatje.

Door dit gesprek aan te gaan is al snel duidelijk of er ook op een dieper niveau een match zijn en een (echt) goede basis voor samenwerking. Blijkt dit er niet te zijn. Jammer. Maar ook goed hier in een vroeg stadium achter te komen. Is er wel een match, dan spreken partijen af de kernwaarden te respecteren en toekomstige beslissingen daarop te baseren.

In onze blog conflict met compagnon vertellen we meer over (het onderzoek naar) de kernwaarden.

Eigen rechtssysteem

Verder spreken partijen af bij veranderende omstandigheden of conflict op de kernwaarden terug te grijpen. En ook op welke manier zij een (conflict)gesprek over verandering aan willen gaan. Wat hebben ze nodig? Wat helpt om vanuit een laag onder de emoties in gesprek te komen; geen gesprek om een schuldige aan te wijzen, maar over de manieren om de nieuwe situatie weer in lijn met de kernwaarden te krijgen.

In onze blog conflict met compagnon kun je meer over het ‘eigen rechtssysteem’ lezen.

Routekaart

Met een beschrijving van de kernwaarden, de afspraak beslissingen daarop af te stemmen, het eigen rechtssysteem en uiteraard de zakelijke afspraken, wordt het contract een document voor partijen; een routekaart; een samenwerkingscontract Diep Den Haag. En geen stuk voor juristen dat pas bij (dreigende) escalatie uit de kast gehaald wordt. In plaats van het contract als wapen te gebruiken, komen partijen tot een systeem dat het mogelijk maakt het creatieve potentieel dat inherent is aan conflicten te benutten.

Meer informatie?

Wil je een samenwerkingsovereenkomst opstellen in Den Haag, een aandeelhoudersovereenkomst of een VOF-contract in Den Haag? Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag vrijblijvend meer. Voor Diep Contracteren of het traditionele samenwerkingscontract Diep Den Haag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom maak je een samenwerkingscontract?

De in het kader van een samenwerking gemaakte afspraken worden vaak in een samenwerkingscontract vastgelegd. Een wettelijke verplichting om een samenwerkingscontract op te stellen, is er in principe niet. Dit neemt niet weg dat het om de volgende redenen zinvol en zelfs raadzaam kan zijn de afspraken op te nemen in een contract:

  • het kan duidelijkheid geven over de wederzijdse rechten en verplichtingen, maar ook bijvoorbeeld risicoverdeling;
  • het kan als basis dienen voor toekomstige beslissingen en het oplossen van conflicten;
  • gemaakte afspraken kunnen er (voor zover helder omschreven) mee aangetoond / bewezen worden;
  • het kan behulpzaam bij de communicatie met derden, zoals bijvoorbeeld investeerders.

Wat hoort er in een samenwerkingsovereenkomst?

In een samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken die partijen in het kader van een samenwerking maken. De belangrijkste onderdelen zijn: de namen van partijen, de achtergrond en het doel van de samenwerking en de beoogde resultaten, de duur van de samenwerking, de (financiële) rechten en verplichtingen van partijen, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, geschillenregeling. Gaat het om samenwerkingen waarin de persoonlijke relatie een belangrijke rol speelt, dan kun je ook denken aan Diep Contracteren. Een vorm van Conscious Contracting, waarbij met aandacht voor de intenties en beweegredenen van partijen én met een op maat gemaakte route bij toekomstige veranderingen of conflict, een stevig fundament voor toekomstbestendige samenwerking wordt gelegd.

Hoe komt juridisch gezien een samenwerkingsovereenkomst tot stand?

Een samenwerkingsovereenkomst komt tot stand doordat daartoe bevoegde partijen overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor samenwerking. Of anders gezegd: door aanbod en aanvaarding. Wilsgebreken kunnen de overeenkomst aantasten. Denk aan dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Geen vereiste is dat de overeenkomst schriftelijk aangegaan wordt, maar om bewijsrechtelijke redenen is dit wel raadzaam.