Skip to main content

Of je nu een advocatenkantoor in Den Haag, Amsterdam of Maastricht bent: advocaten zijn gebonden aan regels. Onder andere de gedragsregels advocatuur. De gedragsregels verwoorden hoe een ‘behoorlijk advocaat’ zijn taak dient uit te oefenen. Niet alleen voor zichzelf en hun cliënt, maar ook voor het aanzien en kwaliteit van de beroepsgroep. Zodat afnemers van advocatendiensten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en integriteit van die dienstverlening en van de overige gedragingen van de advocaat.

Jouw advocaat Diep Den Haag vertelt je meer.  

Grote mate van vrijheid

Bij de belangenbehartiging van zijn cliënt heeft een advocaat een grote mate van vrijheid. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Zo mogen gerechtvaardigde belangen van anderen niet onnodig en ontoelaatbaar worden geschaad. En middelen inzetten die op zichzelf ongeoorloofd zijn of de wederpartij onevenredig nadeel toebrengen, is evenmin toegestaan.

Niet onnodig grievend

Dit wordt onder meer geconcretiseerd in gedragsregels 7: “Een advocaat mag zich niet onnodig grievend uitlaten.”

Een regel die geldt voor alle onderlinge interacties: zowel met de client, de wederpartij als met andere advocaten. Schriftelijk of mondeling. Meestal zitten partijen al in een conflictsituatie en de advocaat dient ervoor te waken dat hier geen onnodig nadeel of leed aan toegevoegd wordt.

Voorbeeld

Ter illustratie een citaat uit een uitspraak van Raad van Discipline; een voorbeeld van hoe het niet hoort.

“De raad overweegt als volgt. Het is de taak van verweerster om de belangen van haar cliënte zo goed mogelijk te behartigen. In dat kader stond het haar vrij om het standpunt van haar cliënte, inhoudende dat er geen telefoongesprek met klaagster heeft plaatsgevonden waarin is afgesproken dat zij de volgende dag zou komen werken, aan klaagster mee te delen. Met de wijze waarop verweerster dat heeft gedaan, heeft zij echter niet professioneel gehandeld. Door in haar e-mail het gedrag van klaagster als leugenachtig en intimiderend te kwalificeren, heeft verweerster zich onnodig grievend over klaagster uitgelaten. Bovendien heeft verweerster in de e-mail onvoldoende distantie betracht ten opzichte van haar cliënte. Zij heeft het standpunt van haar cliënte tot het hare gemaakt en heeft haar eigen ergernis over de zaak duidelijk laten blijken, onder meer door te schrijven dat zij behoorlijk boos is. Verweerster heeft dit overigens ook gedaan op de zitting van de raad. De raad kan zich verder voorstellen dat klaagster zich onder druk gezet heeft gevoeld door de e-mail van verweerster. Het had op de weg van verweerster gelegen om het standpunt van haar cliënte in meer zakelijke bewoordingen naar voren te brengen en daarbij expliciet aan te geven dat het gaat om het standpunt van haar cliënte. Dat geldt temeer nu klaagster het standpunt van verweersters cliënte den haag advocatenkantoor over het telefoongesprek betwist. Ook had verweerster haar eigen ergernis over de zaak achterwege moeten laten. Door op deze niet constructieve wijze te communiceren dient verweerster ook niet het belang van haar cliënte, integendeel. De klacht is dan ook gegrond.”

Advocatenkantoor in Den Haag?

Zoek je in Den Haag een advocatenkantoor dat zich van nature beweegt tussen partijdigheid en de-escalatie? Een advocatenkantoor in Den Haag dat gaat voor jouw belangen, zonder respect voor de ander te verliezen? Neem contact op of maak direct een afspraak met jouw advocaat Diep Den Haag.

Hoeveel kost een advocaat?

De meeste advocaten werken op basis van een uurtarief. Afhankelijk van onder meer de soort zaak, de complexiteit, het rechtsbelang bedraagt dit zo’n tussen de EUR 220,- en EUR 300,= exclusief BTW per uur. Wordt een abonnement gesloten, dan geldt doorgaans een gereduceerd uurtarief. Wanneer de zaak zich ervoor leent, is het soms ook mogelijk een vaste prijs of ‘succes-fee’ af te spreken.

Is er een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan is er in bepaalde gevallen het recht op vrije advocaatkeuze. De kosten worden dan vaak tot een maximum door de verzekeraar gedragen.

En als je voldoet aan de eisen die de overheid daaraan stelt, dan verlenen bij de Raad voor Rechtsbijstand aangesloten advocaten rechtsbijstand op basis van een toevoeging (‘pro deo’). De advocaatkosten worden in dat geval voor een belangrijk deel door de overheid betaald. Een rechtszoekende draagt dan alleen met een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage bij aan de advocaatkosten.

Hoe weet ik of mijn advocaat goed is?

De titel ‘advocaat’ is een beschermde titel. Via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten kun je met behulp van de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ in een register met alle in Nederland ingeschreven advocaten zoeken. En dus ook nagaan of iemand advocaat is. Daarbij is ook per advocaat vermeld op welk rechtsgebied hij of zij een specialisme heeft. Dat betekent ook dat de advocaat op die rechtsgebieden verplichte bijscholing heeft. Verder zijn alle advocaten onderworpen aan het tuchtrecht, waardoor de kwaliteit beter geborgd wordt.

Hoe werkt een advocatenkantoor?

Via de website, per e-mail of telefonisch kun je contact opnemen met een advocatenkantoor. Doorgaans wordt er een afspraak gemaakt voor een (vrijblijvend) gesprek. In dat gesprek wordt de juridische vraag of kwestie besproken. En ook wat de individuele advocaat die de zaak behandelt voor de klant kan betekenen. Er worden afspraken gemaakt over het tarief en de vervolgacties. Vervolgens gaat de advocaat voor de klant aan de slag. De behandelend advocaat is ‘dominus litis’: dat  betekent kort samengevat dat een advocaat onafhankelijk moet zijn, zowel ten opzichte van zijn cliënt / opdrachtgever als ten opzichte van de wederpartij.