Skip to main content

Vol enthousiasme begin je samen een bedrijf. Een vennootschap onder firma, een B.V. of in welke vorm dan ook. Het vertrouwen is groot. Ook in elkaar. Geregeld komt het in onze praktijk voor dat afspraken slechts op hoofdlijnen gemaakt zijn. Over wat te doen bij veranderingen of conflict wordt nauwelijks gesproken. “Komen er ooit problemen, dan lossen we dat wel op”, wordt in vertrouwen gedacht.

Totdat

…zich problemen voordoen. De één steekt te weinig energie in het bedrijf, zo vindt de ander. Onenigheid over de koers van de onderneming. Over de resultaten en financiën. Of bijvoorbeeld de onderlinge communicatie. Of veranderingen in de privésfeer.

In de gesprekken die volgen komen vaak de (werkelijke) drijfveren van de compagnons naar voren. Maar ook de persoonlijke grenzen. En de wijze waarop beiden met conflicten omgaan. Soms is dit een (onaangename) verrassing. Of is een en ander dusdanig geëscaleerd dat het (te) veel moeite kost weer op één lijn te komen. Contacteer bij een conflict met compagnon Diep Den Haag.

Co-creatie, ook bij conflict

Maar liever eerder. Met Diep Contracteren begeleiden wij toekomstige partners hun samenwerking zo vorm te geven dat zij elkaar als partners blijven zien. Zelfs als dingen anders lopen. Om ook dan in co-creatie tot oplossingen komen.

Kernwaarden

Hiervoor gaan wij eerst met de toekomstige partners op zoek naar hun persoonlijke kernwaarden. Dit doen we door vragen te stellen als:

 1. Waar komen jullie je bed voor uit?
 2. Waarom zien jullie juist in elkaar de perfecte kandidaat om mee samen te werken?
 3. Wat verwachten jullie van de samenwerking?
 4. Waar hebben jullie binnen de samenwerking behoefte aan?
 5. Hoe gaan jullie met mensen om?
 6. Hoe willen jullie dat mensen met jullie omgaan?
 7. Wat zijn de sleutels tot succes ?
 8. Wat zijn de grenzen?

Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt van de samenwerking. Hierop is de samenwerking gebaseerd. Daarom maken de kernwaarden ook onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst uit. De compagnons spreken af de kernwaarden te respecteren. En hun toekomstige beslissingen hierop te baseren. Ook bij verandering of conflict.

Een eigen rechtssysteem 

Daarnaast gaan we met de toekomstige partners op zoek naar wat voor hen persoonlijk bij verandering of conflict werkt. Maar ook wat niet werkt. Om vervolgens samen een eigen rechtssysteem te bouwen, dat gericht is op het samen, in co-creatie, vinden van oplossingen die die in lijn zijn met de gezamenlijke kernwaarden.

Elementen van zo’n rechtssysteem zijn:

 • Hoe en wanneer wordt een conflictgesprek gestart?
 • Hoe bereiden beiden zich op dat gesprek voor?
  Bijvoorbeeld door eerst de paragrafen in de samenwerkingsovereenkomst over de kernwaarden te herlezen en die over het zelf ontworpen rechtssysteem.
  Hierdoor worden beiden eraan herinnerd waarom ze wilden samenwerken, op welke kernwaarden beslissingen gebaseerd zouden worden en waarom gekozen is voor dit eigen rechtssysteem.
 • Een gespreksstructuur die bijdraagt aan een zinvolle dialoog.
  Een dialoog die er niet op gericht is een schuldige aan te wijzen, maar om krachten te bundelen en tot oplossingen te komen op basis van de gezamenlijke kernwaarden.
 • De vragen die in ieder geval tijdens het gesprek aan de orde komen, zoals:
  • Wat zijn de feiten? Niet onze evaluatie daarvan, maar alleen de blote, waarneembare feiten?
  • Wat zijn de emotionele reacties op de situatie?
  • Heeft ieder van ons het gevoel dat we krijgen wat we ervan verwachtten?
  • Is er iets dat niet langer werkt voor één van ons of voor ons beiden?
  • Wat heeft tot nu toe echt goed voor ons gewerkt?
  • Hoe kunnen we dit verder uitbouwen?
  • Wat winnen wij erbij om dit werk samen voort te zetten of te beëindigen?
  • Welke nieuwe ideeën brengt deze situatie teweeg?

Het conflictgesprek 

Het eigen rechtssysteem geeft richting aan het conflictgesprek. Omdat het gesprek op een gestructureerde manier plaatsvindt, wordt de impuls om emotioneel te reageren onderdrukt. Er ontstaat ruimte voor weloverwogen reacties. Ook omdat partijen tijdens het gesprek op de kernwaarden te oriënteren. Een discussie over goed en fout wordt daarmee vermeden en de focus komt op afstemming te liggen.

Voorbeeld

In onze blog Samenwerkingsovereenkomst Den Haag kun je lezen hoe we dit binnen Diep Den Haag vormgegeven hebben.

Nieuwsgierig?

Door hier te klikken vind je meer informatie over Diep Contracteren. Maar contacteer ook bij een bestaand conflict met compagnon Diep Den Haag. Ook dan staan we jou of jullie graag bij als adviseur, onderhandelaar of mediator. En zo nodig in een gerechtelijke procedure.

Hoe kom ik van mijn compagnon af?

Wil je de samenwerking met je compagnon beëindigen, dan is er een aantal te overwegen stappen. In de eerste plaats is zinvol (voor zover voorhanden) de samenwerkingsovereenkomst of bijvoorbeeld statuten erop na te slaan. Doorgaans is daarin bepaald wanneer en op welke wijze de samenwerking beëindigd kan worden en/of de afwikkeling plaatsvindt. Het inschakelen van een advocaat kan in deze fase zinvol zijn; voor advies over je rechtspositie en de meest kansrijke aanpak. Wanneer de verhoudingen goed genoeg zijn, kun je vervolgens met je compagnon in gesprek gaan. Om niet onnodig te escaleren doorgaans beter zonder advocaten. Hoe eerlijker en respectvoller dit gesprek, hoe groter de kans dat consensus bereikt wordt. Vervolgens kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt worden en ook vastgelegd. In deze fase is het in ieder geval raadzaam een advocaat te consulteren. Lukt het niet er onderling uit te komen, dan kan de gang naar de rechter geïndiceerd zijn teneinde de samenwerking (juridisch en financieel) af te wikkelen.

Waar heeft een uittredende vennoot recht op?

Waar een uittredende vennoot recht op heeft, is doorgaans bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, statuten of het VOF-contract. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan terugbetaling van de inbreng, een vergoeding voor activa als inventaris of voorraad, winsten of een uitkoopvergoeding. Is hierover niets vastgelegd en ook overigens niet afgesproken, dan hebben de vennoten in beginsel ieder recht op de helft van de waarde van de zogenaamde ‘gemeenschap’. Dat ligt anders  bij bijvoorbeeld aandelen in een B.V.

Wat gebeurt er als een vennoot stopt?

In het VOF-contract, statuten of samenwerkingsovereenkomst is vaak opgenomen wat er gebeurt als een vennoot de samenwerking beëindigt. Bijvoorbeeld dat de andere venno(o)t(en) de onderneming mag / mogen  voortzetten, wat de voorwaarden voor (aandelen)overdracht zijn of onder welke voorwaarden nieuwe vennoten kunnen toetreden.