Skip to main content

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Automatisch, door opzegging met instemming of met toestemming van het UWV, met een ontslag op staande voet of ontbinding door de kantonrechter. Een laatste optie is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 

Het is meestal de werkgever die probeert overeenstemming met de werknemer te bereiken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Om een gerechtelijke procedure en de daarmee samenhangende tarieven te voorkomen, al dan niet gecombineerd met een onzekere rechtspositie.

Redenen

Doorgaans gaat hier een verstoorde arbeidsverhouding en/of disfunctioneren van de werknemer aan vooraf.

Of een dringende reden. In plaats van een ontslag of staande voet wordt de werknemer de mogelijkheid geboden het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Voordeel voor de werknemer in dat geval is dat hij of zij aanspraak op een WW-uitkering behoudt. Voordeel voor de werkgever is dat de onzekerheid weggenomen wordt dat de werknemer een procedure tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de kantonrechter start. Niet alleen vanwege de advocaatkosten, maar ook het risico dat het ontslag op staande voet vernietigd wordt. Het gevolg daarvan is namelijk dat de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan en daarmee ook de loondoorbetalingsverplichting. Met terugwerkende kracht kan de werknemer dan loon te vorderen hebben.

Twijfel je tussen een ontslag op staande voet of contract beëindigen met wederzijds goedvinden Diep Den Haag adviseert je graag.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ligt een beëindiging met wederzijds goedvinden gecompliceerder. In het kader van een eventuele Ziektewet-uitkering wordt door het UWV andere eisen gesteld. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt in principe niet geaccepteerd. Of je werkgever of werknemer bent, laat je juist in dit geval bij een beëindigingsovereenkomst Den Haag goed adviseren. Voor beiden geldt dat er risico’s aan een beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen kleven.

De beëindigingsovereenkomst

Bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden, sluiten werkgever en werknemer een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Een aantal belangrijke aspecten van de beëindigingsovereenkomst zijn:

  • Anders dan bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, is geen zogenaamde redelijke grond voor ontslag vereist.
  • Evenmin hoeft aan de herplaatsingsverplichting te zijn voldaan.
  • Ook een transitievergoeding is niet verschuldigd. Aan de andere kant komen werkgever en werknemer vaak een ontslagvergoeding ter hoogte van in ieder geval de transitievergoeding overeen. Anders is er simpelweg geen reden voor de werknemer een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Althans in de meeste gevallen. Is van een ontslag op staande voet of verwijtbare gedragingen van de werknemer, dan kan dit anders liggen.
  • In principe heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd, waarbinnen hij of zij zonder reden op de beëindigingsovereenkomst kan terugkomen.

Komt het tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst Diep Den Haag staat je graag bij. Van het opstellen van de vaststellingsovereenkomst tot en met het voeren van onderhandelingen.

Juridische beoordeling

Om aanspraak op een eventuele WW-uitkering te behouden, zijn de bewoordingen van de beëindigingsovereenkomst belangrijk. Kort gezegd moet eruit blijken dat de werkgever het initiatief voor beëindiging genomen heeft en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt. Een juridische check is daarom zinvol. Ook blijkt het in de praktijk zinvol de onderhandelingen over de voorwaarden tot beëindiging door een advocaat te laten voeren. Dit legt doorgaans meer gewicht in de schaal. Bovendien is een advocaat toegerust te beoordelen of de rechtspositie van de werknemer een sterke onderhandelingspositie met zich brengt. En is dit het geval, om die rechtspositie in een hogere beëindigingsvergoeding om te zetten.

Informatie of advies?

Neem contact op of maak direct een afspraak. Wij vertellen je graag meer. Voor advies over contract beëindigen met wederzijds goedvinden Diep Den Haag, maar ook andere wijzen van beëindiging arbeidsovereenkomst Diep Den Haag.

Waar heb je recht op bij ontslag wederzijds goedvinden?

Besluiten werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, dan worden de voorwaarden waaronder beëindiging plaatsvindt in een beëindigingsovereenkomst opgenomen. Partijen kunnen daarbij bijvoorbeeld afspraken maken over een beëindigingsvergoeding, de opzegtermijn en uitbetaling van vakantiedagen en andere openstaande bedragen. Het staat partijen in beginsel vrij af te spreken wat zij willen, ook ten aanzien van vergoedingen en andere uitbetalingen. Een wettelijk recht op een (transitie)vergoeding bestaat bij een beëindiging met wederzijds goedvinden niet. Onder voorwaarden heeft een werknemer bij een beëindiging met wederzijds goedvinden wel recht op een WW-uitkering. Om deze rechten veilig te stellen maar ook overigens in het kader van de onderhandelingen, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Hoe regel ik ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken werkgever en werknemer middels een zogenaamde beëindigingsovereenkomst af uit elkaar te gaan en de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het begint ermee dat de ene partij voorstelt een beëindigingsovereenkomst te sluiten en uitlegt waarom. Is de andere partij bereid de voorwaarden voor beëindiging te onderzoeken, dan volgen onderhandelingen. Vaak schakelen partijen een advocaat in om de onderhandelingen namens hen te voeren. Zodra overeenstemming bereikt is, worden de afspraken in een beëindigingsovereenkomst vastgelegd en na akkoord ondertekend. Een werknemer heeft vervolgens 14 dagen de tijd om op de overeenkomst terug te komen.

Wat houdt een beëindigingsovereenkomst in?

Een beëindigingsovereenkomst, ofwel vaststellingsovereenkomst, betekent binnen het arbeidsrecht een overeenkomst tussen werkgever en werknemer met daarin de afspraken in het licht van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In hoofdlijnen omvat dit afspraken over de datum van beëindiging, de beëindigingsvergoeding, eventuele vrijstelling van werk tot de einddatum, het al dan niet uitbetalen van vakantiedagen, postcontractuele bedingen zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding, vergoeding van advocaatkosten, het verstrekken van een getuigschrift en geheimhouding.