Skip to main content

Binnen elke organisatie komen wel eens conflicten voor. Dit hoeft uiteraard niet te leiden tot ziekte of onnodig vertrek. Een goed gesprek kan ook tot nieuwe inzichten leiden en een positief resultaat. De manier waarop met conflicten omgegaan wordt, bepaalt dan ook het verschil tussen gezonde en ongezonde conflicten. Met name of er bereidheid is elkaar daadwerkelijk te horen is van belang.

Arbeidsconflict

Voelt één van de partijen zich niet of onvoldoende gehoord of erkend, dan ligt een arbeidsconflict op de loer. Een van de redenen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Soms is dit het sluitstuk van een mediationtraject. Maar vaak doet de werkgever de werknemer en beëindigingsvoorstel en volgen er onderhandelingen die tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kunnen leiden.

Mediation

Bij een arbeidsconflict kan het zinvol zijn (eerst) een mediationtraject te doorlopen. Om de nodige kou uit de lucht te halen. En te kijken naar oplossingen. Maar ook uit juridisch oogpunt. In bepaalde situaties verlangt de rechtspraak namelijk dat mediation ingezet wordt. Met name wanneer de bedrijfsarts dit adviseert.

Bij mediation wordt een vertrouwelijke setting onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar geprobeerd het arbeidsconflict op te lossen. De deelnemers bepalen de gespreksonderwerpen en van een ieder wordt verwacht actief mee te denken en mee te werken. De arbeidsmediator geeft geen mening of oordeel en is dus neutraal. Zijn of haar taak is de deelnemers te begeleiden in de communicatie en het onderling contact. Om zo tot een oplossing te komen die voor allen acceptabel is.

Een oplossing kán zijn dat partijen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden komen. De arbeidsmediator bespreekt dan met partijen onder welke voorwaarden beëindiging gekomen wordt. Desgewenst kunnen partijen zich daarbij laten bijstaan door een advocaat. De gemaakte afspraken worden vervolgens in een vaststellingsovereenkomst opgenomen en de vaststellingsovereenkomst ondertekend.

Ben je op zoek naar een arbeidsmediator? Diep Den Haag werkt samen met gecertificeerde mediators. Neem desgewenst contact op voor meer informatie.

Vaststellingsovereenkomst 

Ook zonder (succesvol) mediationtraject, kan het voorstel gedaan worden de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Doorgaans door de werkgever, die de werknemer een in de vorm van een vaststellingsovereenkomst gegoten aanbod tot beëindiging doet. Vaste onderdelen van zo’n vaststellingsovereenkomst zijn onder meer:

  • de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • de beëindigingsvergoeding;
  • een eventuele vrijstelling van werkzaamheden;
  • het al dan niet uitbetalen van de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen;
  • een vergoeding voor de advocaattarieven;
  • het al dan niet handhaven van de eventuele postcontractuele bedingen, zoals concurrentie- en relatiebedingen;
  • het al dan niet verstrekken van een (positief) getuigschrift.

Werknemers doen er goed aan de vaststellingsovereenkomst door een advocaat te laten beoordelen. En ook de onderhandelingen door een advocaat te laten voeren. Doorgaans legt dit meer gewicht in de schaal. Omdat de vergoeding voor de advocaattarieven in de onderhandelingen meegenomen worden, komen de advocaattarieven vaak (gedeeltelijk) voor rekening van de werkgever.

Wil je meer informatie?

Bel of maak direct een afspraak voor een kop koffie. Wij vertellen je graag meer.
Ook voor een vaststellingsovereenkomst arbeidsconflict advocaat Diep Den Haag