Skip to main content

Waarom eigenlijk een contract? Geregeld wordt zaken gedaan op basis van mondelinge afspraken in een e-mail. Waarom zou je dan als ondernemer eigenlijk een contract sluiten? En is daar dan een advocaat voor nodig?

Overeenkomst advocaat Den Haag?  

Een advocaat is lang niet altijd nodig. Soms zijn er in de markt gangbare en goede modelovereenkomsten (zoals de ROZ-overeenkomsten voor verhuur van onroerend goed) of branche overeenkomsten voor wegtransport (via Transport en Logistiek Nederland).

En soms is er tussen contractspartijen zo vaak en goed zaken gedaan, dat het een uitgewerkt schriftelijk contract er niet meer van komt of nodig is.

Juridisch is het ook lang niet altijd nodig. De wettelijke regels in bijvoorbeeld ons Burgerlijk Wetboek (‘BW’) regelen al veel.

Aan de andere kant is een van de redenen om wél een contract op te stellen of nader uit te werken, het creëren van meer zekerheid. Onduidelijkheid kan eerder aanleiding zijn tot uitlegproblemen, misverstanden en uiteindelijk geschillen.

Verder kan het vanuit (bedrijfs)economisch perspectief ook zinvol zijn om schriftelijk contract uit te werken met rechten en verplichtingen over en weer. Vastgelegde risicoverdelingen stellen partijen in staat om op voorhand in te schatten welk risico zij lopen. En daar in de bedrijfsvoering rekening mee te houden.  Op basis van die risicoregels bepaalt een ondernemer of hij of zij de verplichtingen wel wil aangaan.

Sparren?

Wilt u een keer sparren met een overeenkomst advocaat in Den Haag? Neem vrijblijvend contact met ons op of maak direct een afspraak.

 

 

Hoe kom je onder overeenkomst uit?

Vaak beschrijft de overeenkomst de voorwaarden waaronder de overeenkomst beëindigd kan worden, bijvoorbeeld in een opzegregeling of bij overmachtssituaties. Maar ook in de wet staan daarvoor relevante bepalingen. Is de ander – heel kort samengevat – tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan kan de overeenkomst om die reden en onder omstandigheden ontbonden (beëindigd) worden. Of wellicht is er een wilsgebrek, zoals dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, dat de overeenkomst kan aantasten of wijzigen. Zijn er geen contractuele of wettelijke handvatten voor beëindiging, ga dan met de wederpartij in gesprek over je wens de overeenkomst te beëindigen. Wellicht is er een voor beiden aanvaardbare oplossing denkbaar.

Wat is het doel van een overeenkomst?

In een overeenkomst worden de afspraken tussen de contractspartijen vastgelegd. Dit schept duidelijkheid. Partijen weten wat van hen wordt verwacht en wat ze mogen verwachten. Misverstanden en interpretatieverschillen kunnen hiermee voorkomen worden. Ook kan overeengekomen worden hoe bepaalde risico’s verdeeld worden, zodat risico’s zoveel mogelijk worden beheerst. Met afspraken op schrift is het bovendien eenvoudiger juridische stappen te nemen. Zijn er heldere afspraken gemaakt en beschreven, dan kan het debat zich toespitsen op nakoming daarvan en niet ook over het bestaan en reikwijdte van de afspraken (met alle bewijsrisico’s van dien).

Welk recht is van toepassing op een overeenkomst?

In principe kunnen partijen zelf van te voren bepalen welk recht zij van toepassing verklaren. Hebben partijen geen rechtskeuze gemaakt, dan wordt in een internationale situatie aan de hand van het Internationaal Privaatrecht bepaald welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder meer het land waar de overeenkomst uitgevoerd wordt, de vestigingsplaats van partijen en  het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is.