Skip to main content

Voor klanten die meer dan ad-hoc behoefte hebben aan bijstand en juridisch advies, fungeert Diep Advocaten als (verlengde) HR-afdeling Diep Den Haag. Onze klanten hebben zo een directe lijn voor vragen of het opstellen van een brief. Maar ook voor het voeren van onderhandelingen of procedures. Als onderdeel van het abonnement of tegen een gereduceerd tarief heb je je eigen (verlengde) HR-afdeling in Den Haag. 

Wanneer aan de orde attenderen we je dan ook op relevante ontwikkelingen.

Wet bescherming klokkenluiders

Bijvoorbeeld dat de Eerste Kamer op 24 januari 2023 akkoord gegaan is met het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders. De vervanger van de Wet Huis voor klokkenluiders. Op grond van de nieuwe wet moeten werkgevers met 50 werknemers of meer een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden hebben. Stagiairs en vrijwilligers worden daarbij ook als ‘werknemer’ aangemerkt, zodat de grens van 50 werknemers sneller gehaald wordt.

De belangrijkste wijzigingen

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Wet Huis voor klokkenluiders zijn:

  • Niet alleen melders van vermoedens van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding worden beschermd, maar ook degenen die werkgerelateerde meldingen doen van een vermoeden van schending of gevaar daarvoor van het Unierecht, een wettelijk voorschrift of interne regels.
  • Interne meldprocedures moeten aan strengere eisen voldoen (o.a. vastleggen hoe een melding kan worden gedaan, snelle actie na een melding en registratie van meldingen in een daarvoor bedoeld register).
  • Een melder kan direct melding doen bij de bevoegde autoriteiten. Een misstand hoeft niet meer eerst intern gemeld te worden.
  • Ook sollicitanten, vrijwilligers, zzp’ers en aandeelhouders, ofwel iedereen die te maken heeft (gehad) met de organisatie, kan een melding doen. Voor al deze personen én de mensen die hen bijstaan (vertrouwenspersoon, collega, familielid) geldt een benadelingsverbod. Het gaat dan niet alleen om benadeling in de rechtspositie, maar elke vorm van benadeling.
  • Het is aan de werkgever te bewijzen dat eventuele nadelige gevolgen voor de melder, geen relatie met de melding hebben.
  • Is aan de wettelijke vereisten voldaan, dan kunnen melders in of naar aanleiding van de gerechtelijke procedures, onder voorwaarden, niet aansprakelijk gehouden worden voor schending van bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of bescherming van persoonsgegevens.
  • Een zogenaamd zwijgbeding is verboden en (dus) nietig.
  • De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij invoering, wijziging of intrekking van een klokkenluidersregeling. Tevens heeft de ondernemingsraad de bevoegdheid de kantonrechter te verzoeken de werkgever te gebieden aan de verplichtingen ter zake een interne meldprocedure te voldoen.

Inwerkingtreding

Wanneer de nieuwe Wet voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) ingaat, is nog onbekend. Vooralsnog treedt de Wet voor middelgrote werkgevers (50 tot 249 werknemers) in werking op 17 december 2023.

Meer informatie of advies?

Of interesse in Diep als jouw (verlengde) HR-afdeling in Den Haag. Neem contact op met jouw advocaat of maak direct een afspraak.

Wat is een HR afdeling?

De HR-afdeling (Human Resources) is het deel van de organisatie dat verantwoordelijk is voor het beheer en ontwikkeling van het personeel(sbeleid). De taken van en HR-afdeling bestaan onder meer uit: werving en selectie, personeelsadministratie, training en ontwikkeling, prestatiemanagement en arbeidsvoorwaarden en beloning.

Welke HR rollen zijn er?

Veelvoorkomende Human Resource-rollen zijn onder meer HR-manager (leidinggevende positie, verantwoordelijk voor de strategie), HR-adviseur (adviseert het management en werknemers), HR-medewerker (voor de uitvoerende werkzaamheden) en Werving en selectie-specialist / Recruiter.

Wat zijn HR instrumenten voorbeelden?

Voorbeelden van veelgebruikte HR-instrumenten zijn: werving & selectie, prestatiemanagement, training & ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en betrokkenheid.