Skip to main content

In onze dienstverlening gaan wij voor langdurige relaties. Met name omdat in de praktijk is gebleken dat dat over en weer zorgt voor het fijnste samenwerken in situaties dat onze advisering gewenst is. Als bedrijfsadvocaat functioneren we als het ware als jouw juridische afdeling.  Zo heb je een directe lijn voor al je vragen op het gebied van het ‘ondernemersrecht’ (arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, incasso). Maar ook als je een brief of contract wil voorleggen of wilt laten opstellen. Als je behoefte heeft aan een sparringspartner. Of om onderhandelingen of procedures te voeren. Binnen onze praktijk is de relatie met meerdere klanten zo gegroeid.

Verslaafde werknemer

Een voorbeeld van een vraag die wij als bedrijfsjurist arbeidsrecht Diep Den Haag voorgelegd kregen, betreft de arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen over en weer bij een drugs- of alcoholverslaving. Kort samengevat geldt dan in hoofdlijnen het volgende.

Bedrijfsarts

Bestaat het vermoeden dat een werknemer verslaafd is, dan dient de bedrijfsarts ingeschakeld te worden om dit te beoordelen. Een verslaving wordt namelijk aangemerkt als ziekte. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en welke op herstel gerichte re-integratiemaatregelen door zowel werknemer als werkgever moeten worden genomen. Bij de specifieke behandeling van de verslaving, is de bedrijfsarts de verbindende schakel tussen werkgever en de betrokken instantie.

Verplichtingen werkgever

Heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat sprake is van een verslaving aan alcohol- en/of drugs, dan wordt van de werkgever verlangd dat hij de werknemer waarschuwt voor de mogelijke (arbeidsrechtelijke) gevolgen.

Ook wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer de kans biedt beter te worden en hier afdoende maatregelen voor te treffen, ofwel een re-integratietraject te starten. Onderdeel van het re-integratietraject kan zijn het sluiten van een behandelovereenkomst zijn, waarin onder meer opgenomen is:

  • de aanleiding voor het sluiten van de overeenkomst;
  • de periode waarvoor de overeenkomst wordt gesloten en het in die periode van toepassing zijnde sanctiebeleid;
  • afspraken rondom de behandeling;
  • gedurende het behandelingsproces te verrichten werkzaamheden;
  • momenten waarop tussentijdse geëvalueerd wordt;
  • (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken;
  • vooruitzichten na afloop van de periode.

Verplichtingen werknemer

Meldt de werknemer zich ziek dan moet dat volgens de geldende verzuimvoorschriften. Dit betekent onder meer dat dat de werknemer zich tijdig ziekmeldt bij de daarvoor aangewezen persoon, bereikbaar is, afspraken met de bedrijfsarts nakomt en gevolg geeft aan zijn / haar aanwijzingen.

Daarnaast is de werknemer gehouden mee te werken aan een behandeling om van de verslaving af te komen. Gelet op het recht van vrije artsenkeuze, het recht op integriteit van het menselijk lichaam en het recht op privacy, heeft de werknemer in principe de vrijheid zelf voor een behandelmethode te kiezen. Is er voor een behandelmethode gekozen, dan wordt van de werknemer verwacht dat hij / zij zich inzet om te behandeling te laten slagen. Een tijdelijke terugval in de verslaving betekent niet per definitie dat de werknemer kan worden ontslagen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Is echter eenmaal voor een bepaalde behandelmethode gekozen en blijkt die methode niet effectief, dan kan onder omstandigheden niet van de werkgever worden verwacht het effect van een volgende behandelmethode af te wachten.

Meer informatie of advies?

Over de arbeidsrechtelijke situatie bij verslaving? Of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem gerust contact op of maak direct een afspraak met jouw bedrijfsjurist arbeidsrecht Diep Den Haag.

Wat is de taak van een bedrijfsjurist?

Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kunnen de taken van een bedrijfsjurist variëren. Zo kan de bedrijfsjurist bijvoorbeeld contracten beoordelen of ze  (na onderhandelingen gevoerd te hebben) opstellen. Ook kan het de taak van de bedrijfsjurist zijn ervoor zorg te dragen voor compliance met relevante wet- en regelgeving en daarvoor beleid te ontwikkelen. Zijn er geschillen, dan kan de bedrijfsjurist namens de onderneming onderhandelen en zo nodig juridische stappen ondernemen (al dan niet door inschakeling van een advocaat).

Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee jaar ziek is?

Is een werknemer meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zonder dat het ernaar uitziet dat de werknemer – kort samengevat – binnen een bepaalde periode hersteld zal zijn, dan is dit in de wet geregelde grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan hiervoor een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen, maar de arbeidsovereenkomst kan ook middels een beëindigingsovereenkomst beëindigd worden. In beide gevallen heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding onder voorwaarden vergoed krijgen door het UWV.  Wordt de arbeidsovereenkomst niet beëindigd, dan loopt de arbeidsovereenkomst door zonder dat er nog een loondoorbetalingsverplichting bestaat. Wel blijft de werkgever gehouden (beperktere) re-integratieinspanningen te verrichten. De arbeidsovereenkomst loopt ook door wanneer de werkgever naar het oordeel van het UWV onvoldoende re-integratie ontplooid heeft en zodoende een loonsanctie opgelegd heeft gekregen.

Kan een arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd door de werkgever?

Is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een zogenaamd ‘tussentijds opzegbeding’ opgenomen, dan is tussentijdse opzegging mogelijk. Net als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de arbeidsovereenkomst echter in principe niet buitengerechtelijk opgezegd worden. Wenst de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd zien, dan dient hij afhankelijk van de beëindigingsgrond toestemming tot opzegging van het UWV te krijgen in de daarvoor vereiste procedure of zich tot de kantonrechter te wenden. Pas wanneer aan de wettelijke vereisten voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst voldaan is (kort gezegd: een redelijke grond voor ontbinding en geen herplaatsingsmogelijkheden), wordt zo’n ontbindingsverzoek toegewezen.

Welke verplichtingen heeft een zieke werknemer?

Kort gezegd is de werknemer gehouden redelijke maatregelen en voorschriften van de werkgever en de door de werkgever aangewezen deskundige (zoals de bedrijfsarts / arbodienst) op te volgen. Voorts moet de werknemer medewerking verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak. Tenslotte moet de werknemer passende arbeid verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt (bij de eigen werkgever of een derde). De vraag welke arbeid passend is, is in eerste instantie ter beoordeling van de werkgever.

Wanneer kan ik als werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding?

Wanneer een werkgever naar het oordeel van de kantonrechter “ernstig verwijtbaar gehandeld heeft”, kan de rechter de werkgever verplichten een billijke vergoeding te betalen.