Skip to main content

Volgens geldend recht moeten advocaten nagaan of hun diensten onder de reikwijdte van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vallen.

Is de Wwft van toepassing dan dienen advocaten een cliëntenonderzoek uit te voeren en eventuele ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.

De Wwft geldt onder meer bij het geven van advies of bijstand verlenen bij het aan- of verkopen van onroerende zaken, bij het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of bij het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.

Indien u hier vragen over heeft, vraag uw advocaat om nadere informatie of kijk op de site van FIU-Nederland.