Skip to main content

Met een rechtsbijstandsverzekering bent je bij juridische geschillen verzekerd voor advies en bijstand. Dit gebeurt in principe door bij de verzekeraar in dienst zijnde juristen. Wordt het geschil aan een rechtsprekende instantie voorgelegd, dan kun je er echter ook voor kiezen je op kosten van de verzekeraar door een advocaat naar keuze te laten bijstaan.

Dit heet het recht op vrije advocaatkeuze.  

Waarom een advocaat?

Een beroep op het recht op vrije advocaatkeuze kan zinvol zijn. Zo neemt een advocaat doorgaans meer tijd voor de behandeling van je zaak. Bovendien kun je selecteren op voor jou en jouw zaak belangrijke criteria als expertise, ervaring, aanpak en de locatie van het kantoor, en zo de meest passende rechtshulp vinden.

Hoe pak ik dat aan?

In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering staat beschreven hoe een juridisch geschil bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet worden aangemeld en wat de verdere procedure is.

Doorgaans verloopt de procedure als volgt:

  1. Ben je als verzekerde betrokken bij een juridisch geschil, dan is de eerste stap dat je het geschil zo snel mogelijk na het ontstaan ervan bij je rechtsbijstandsverzekeraar meldt.
  2. Schakel nog geen advocaat in. Onder meer omdat de meeste rechtsbijstandsverzekeraars in de polisvoorwaarden opgenomen hebben dat je de verzekeraar in de gelegenheid moet stellen te trachten het geschil in onderling overleg en dus zonder juridische procedure op te lossen.
  3. De rechtsbijstandsverzekeraar beslist vervolgens of een juridische procedure zinvol is.
  4. Wordt een juridische procedure gestart, dan geldt het recht op vrije advocaatkeuze. Het komt voor dat de rechtsbijstandsverzekeraar een lijst met externe hulpverleners aanbiedt. Het staat je echter vrij voor een niet op de lijst genoemde advocaat te kiezen. De rechtsbijstandsverzekering geeft vervolgens opdracht aan de door jou gekozen advocaat en vergoedt de proceskosten (zoals advocaatkosten, griffierecht, deurwaarderskosten) tot maximaal het in de polisvoorwaarden genoemde bedrag. Wel ben je vaak een eigen risico verschuldigd.
  5.  Wordt besloten geen juridische procedure te starten en ben je het daar niet mee eens, dan kunt je een beroep op de geschillenregeling doen. Een externe advocaat beoordeelt dan of de rechtsbijstandsverzekeraar terecht besloten heeft dat een procedure geen redelijke kans van slagen heeft. De regels rondom de geschillenregeling vind je in de polisvoorwaarden. Doorgaans is een ervan dat de rechtsbijstandsverzekeraar en verzekerde zich bij de uitkomst van de second opinion neerleggen. Een andere regel is dat als naar aanleiding van de second opinion toch een juridische procedure gestart wordt, het de second opinion-advocaat niet toegestaan is je in die procedure bij te staan. In de meeste gevallen is het aan de verzekerde te bepalen welke externe advocaat ingeschakeld wordt om een second opinion te geven.

Van je recht gebruikmaken?

Diep Advocaten staat je graag als voorkeursadvocaat bij. Maak ook voor een second opinion kun je bij ons terecht. Interesse of meer informatie? Neem gerust contact op of plan direct een afspraak.