Skip to main content

Een arbeidsovereenkomst kan op 7 in de wet beschreven manieren eindigen.

Zo kan een arbeidsovereenkomst automatisch, ofwel van rechtswege, eindigen. Bijvoorbeeld als de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verstreken is of de pensioenleeftijd bereikt. Of  door opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming, opzegging met toestemming van het UWV, eenzijdige beëindiging door de werknemer of opzegging wegens een dringende reden, ofwel een ontslag op staande voet. Ook kan de arbeidsovereenkomst door ontbinding door de kantonrechter eindigen. Er moet dan – kort samengevat – gebleken zijn van een redelijke grond voor ontbinding en dat herplaatsing niet mogelijk is.

De laatste optie is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 

Het is meestal de werkgever die probeert overeenstemming met de werknemer te bereiken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Om een gerechtelijke procedure en de daarmee samenhangende tarieven te voorkomen. En al dan niet gecombineerd met een onzekere rechtspositie.

Redenen

Meestal gaat hier een verstoorde arbeidsverhouding en/of disfunctioneren van de werknemer aan vooraf.

Of een dringende reden. In plaats van een ontslag of staande voet wordt de werknemer de mogelijkheid geboden het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Voordeel voor de werknemer in dat geval is dat hij of zij aanspraak op een WW-uitkering behoudt. Bij een ontslag op staande voet verwijt het UWV de werknemer dat hij geen inkomsten meer heeft, wat zich uit in het weigeren van een WW-uitkering.

Voordeel werkgever

Voordeel voor de werkgever van dat de onzekerheid weggenomen wordt dat de werknemer een procedure tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de kantonrechter start. Niet alleen vanwege de advocaattarieven, maar ook het risico dat het ontslag op staande voet vernietigd wordt en de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan en daarmee ook de loondoorbetalingsverplichting. Twijfel je tussen een ontslag op staande voet of contract beëindigen met wederzijds goedvinden Diep Den Haag adviseert je graag.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ligt een beëindiging met wederzijds goedvinden gecompliceerder. In het kader van een eventuele Ziektewet-uitkering wordt door het UWV andere eisen gesteld en een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in principe niet geaccepteerd. Of je werkgever of werknemer bent, laat je goed adviseren. Voor beiden geldt dat er risico’s aan een beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen kleven.

De beëindigingsovereenkomst

Bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden, sluiten werkgever en werknemer een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Een aantal belangrijke aspecten van de beëindigingsovereenkomst zijn:

  • Anders dan bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, is geen zogenaamde redelijke grond voor ontslag vereist.
  • Evenmin hoeft aan de herplaatsingsverplichting te zijn voldaan.
  • Ook een transitievergoeding is niet verschuldigd. Aan de andere kant komen werkgever en werknemer vaak een ontslagvergoeding ter hoogte van in ieder geval de transitievergoeding overeen. Er is anders voor de werknemer geen reden een beëindigingsovereenkomst te sluiten. In een ontslag op staande voet-situatie kan dit echter anders zijn.
  • In principe heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd, waarbinnen hij of zij zonder reden op de beëindigingsovereenkomst kan terugkomen.

Juridische beoordeling

Om aanspraak op een eventuele WW-uitkering te behouden, zijn de bewoordingen van de beëindigingsovereenkomst belangrijk. Kort gezegd moet eruit blijken dat de werkgever het initiatief voor beëindiging genomen heeft en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt. Een juridische check is daarom zinvol.

Ook blijkt het in de praktijk zinvol de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder de beëindigingsovereenkomst gesloten wordt door een advocaat te laten voeren.
Dit leg meer gewicht in de schaal. Bovendien is een advocaat toegerust te beoordelen of de rechtspositie van de werknemer een sterke onderhandelingspositie met zich brengt. En is dit het geval, die rechtspositie in een hogere beëindigingsvergoeding om te zetten.

En is sprake van arbeidsongeschiktheid? Dit maakt een en ander complexer en een goed advies over de goede en kwade kansen cruciaal.

Wil je je contract met wederzijds goedvinden beëindigen?

Neem contact op of maak direct een afspraak voor een kop koffie.
Wij vertellen je graag meer.