Skip to main content

In onze dienstverlening gaan wij voor langdurige relaties. Met name omdat in de praktijk is gebleken dat dat over en weer zorgt voor het fijnste samenwerken in situaties dat onze advisering gewenst is. Als bedrijfsadvocaat functioneren we als het ware als jouw juridische afdeling.  Zo heb je een directe lijn voor al je vragen op het gebied van het ‘ondernemersrecht’ (arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, incasso). Maar ook als je een brief of contract wil voorleggen of wilt laten opstellen. Als je behoefte heeft aan een sparringspartner. Of om onderhandelingen of procedures te voeren. Binnen onze praktijk is de relatie met meerdere klanten zo gegroeid.

Verslaafde werknemer

Een voorbeeld van een vraag die wij als bedrijfsjurist arbeidsrecht Diep Den Haag voorgelegd kregen, betreft de arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen over en weer bij een drugs- of alcoholverslaving. Kort samengevat geldt dan in hoofdlijnen het volgende.

Bedrijfsarts

Bestaat het vermoeden dat een werknemer verslaafd is, dan dient de bedrijfsarts ingeschakeld te worden om dit te beoordelen. Een verslaving wordt namelijk aangemerkt als ziekte. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en welke op herstel gerichte re-integratiemaatregelen door zowel werknemer als werkgever moeten worden genomen. Bij de specifieke behandeling van de verslaving, is de bedrijfsarts de verbindende schakel tussen werkgever en de betrokken instantie.

Verplichtingen werkgever

Heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat sprake is van een verslaving aan alcohol- en/of drugs, dan wordt van de werkgever verlangd dat hij de werknemer waarschuwt voor de mogelijke (arbeidsrechtelijke) gevolgen.

Ook wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer de kans biedt beter te worden en hier afdoende maatregelen voor te treffen, ofwel een re-integratietraject te starten. Onderdeel van het re-integratietraject kan zijn het sluiten van een behandelovereenkomst zijn, waarin onder meer opgenomen is:

  • de aanleiding voor het sluiten van de overeenkomst;
  • de periode waarvoor de overeenkomst wordt gesloten en het in die periode van toepassing zijnde sanctiebeleid;
  • afspraken rondom de behandeling;
  • gedurende het behandelingsproces te verrichten werkzaamheden;
  • momenten waarop tussentijdse geëvalueerd wordt;
  • (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken;
  • vooruitzichten na afloop van de periode.

Verplichtingen werknemer

Meldt de werknemer zich ziek dan moet dat volgens de geldende verzuimvoorschriften. Dit betekent onder meer dat dat de werknemer zich tijdig ziekmeldt bij de daarvoor aangewezen persoon, bereikbaar is, afspraken met de bedrijfsarts nakomt en gevolg geeft aan zijn / haar aanwijzingen.

Daarnaast is de werknemer gehouden mee te werken aan een behandeling om van de verslaving af te komen. Gelet op het recht van vrije artsenkeuze, het recht op integriteit van het menselijk lichaam en het recht op privacy, heeft de werknemer in principe de vrijheid zelf voor een behandelmethode te kiezen. Is er voor een behandelmethode gekozen, dan wordt van de werknemer verwacht dat hij / zij zich inzet om te behandeling te laten slagen. Een tijdelijke terugval in de verslaving betekent niet per definitie dat de werknemer kan worden ontslagen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Is echter eenmaal voor een bepaalde behandelmethode gekozen en blijkt die methode niet effectief, dan kan onder omstandigheden niet van de werkgever worden verwacht het effect van een volgende behandelmethode af te wachten.

Meer informatie of advies?

Over de arbeidsrechtelijke situatie bij verslaving? Of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem gerust contact op of maak direct een afspraak met jouw bedrijfsjurist arbeidsrecht Diep Den Haag.