Skip to main content

Of je nu een advocatenkantoor in Den Haag, Amsterdam of Maastricht bent: advocaten zijn gebonden aan regels. Onder andere de gedragsregels advocatuur. De gedragsregels verwoorden hoe een ‘behoorlijk advocaat’ zijn taak dient uit te oefenen. Niet alleen voor zichzelf en hun cliënt, maar ook voor het aanzien en kwaliteit van de beroepsgroep. Zodat afnemers van advocatendiensten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en integriteit van die dienstverlening en van de overige gedragingen van de advocaat.

Jouw advocaat Diep Den Haag vertelt je meer.  

Grote mate van vrijheid

Bij de belangenbehartiging van zijn cliënt heeft een advocaat een grote mate van vrijheid. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Zo mogen gerechtvaardigde belangen van anderen niet onnodig en ontoelaatbaar worden geschaad. En middelen inzetten die op zichzelf ongeoorloofd zijn of de wederpartij onevenredig nadeel toebrengen, is evenmin toegestaan.

Niet onnodig grievend

Dit wordt onder meer geconcretiseerd in gedragsregels 7: “Een advocaat mag zich niet onnodig grievend uitlaten.”

Een regel die geldt voor alle onderlinge interacties: zowel met de client, de wederpartij als met andere advocaten. Schriftelijk of mondeling. Meestal zitten partijen al in een conflictsituatie en de advocaat dient ervoor te waken dat hier geen onnodig nadeel of leed aan toegevoegd wordt.

Voorbeeld

Ter illustratie een citaat uit een uitspraak van Raad van Discipline; een voorbeeld van hoe het niet hoort.

“De raad overweegt als volgt. Het is de taak van verweerster om de belangen van haar cliënte zo goed mogelijk te behartigen. In dat kader stond het haar vrij om het standpunt van haar cliënte, inhoudende dat er geen telefoongesprek met klaagster heeft plaatsgevonden waarin is afgesproken dat zij de volgende dag zou komen werken, aan klaagster mee te delen. Met de wijze waarop verweerster dat heeft gedaan, heeft zij echter niet professioneel gehandeld. Door in haar e-mail het gedrag van klaagster als leugenachtig en intimiderend te kwalificeren, heeft verweerster zich onnodig grievend over klaagster uitgelaten. Bovendien heeft verweerster in de e-mail onvoldoende distantie betracht ten opzichte van haar cliënte. Zij heeft het standpunt van haar cliënte tot het hare gemaakt en heeft haar eigen ergernis over de zaak duidelijk laten blijken, onder meer door te schrijven dat zij behoorlijk boos is. Verweerster heeft dit overigens ook gedaan op de zitting van de raad. De raad kan zich verder voorstellen dat klaagster zich onder druk gezet heeft gevoeld door de e-mail van verweerster. Het had op de weg van verweerster gelegen om het standpunt van haar cliënte in meer zakelijke bewoordingen naar voren te brengen en daarbij expliciet aan te geven dat het gaat om het standpunt van haar cliënte. Dat geldt temeer nu klaagster het standpunt van verweersters cliënte den haag advocatenkantoor over het telefoongesprek betwist. Ook had verweerster haar eigen ergernis over de zaak achterwege moeten laten. Door op deze niet constructieve wijze te communiceren dient verweerster ook niet het belang van haar cliënte, integendeel. De klacht is dan ook gegrond.”

Advocatenkantoor in Den Haag?

Zoek je in Den Haag een advocatenkantoor dat zich van nature beweegt tussen partijdigheid en de-escalatie? Een advocatenkantoor in Den Haag dat gaat voor jouw belangen, zonder respect voor de ander te verliezen? Neem contact op of maak direct een afspraak met jouw advocaat Diep Den Haag.